ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center)

 เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2567

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ณ หน้าสถานีตำรวจชุมชนขุนกรณ์ (สิงห์ปาร์ค เชียงราย) 

ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญชวนชาวอาชีวะทุก ๆ ท่าน ทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากร สอศ. ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมสวม ผ้าไทยหรือชุดพื้นเมือง ในวันทุกวันศุกร์

และโพสต์ให้โลกรู้ โดยติด # ดังนี้

#อาชีวะโชว์ความเป็นไทย

#เรียนดีมีความสุข

#อาชีวะProud

อาชีวะโชว์ความเป็นไทย สวมผ้าไทยใส่ชุดพื้นเมือง 

กันนะออเจ้า

นโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

                      อาชีวะ เรียนดี มีความสุข ツ

     » สานงานต่อ ก่อเริ่มงานใหม่ ด้วยหัวใจเดียวกัน «

                ░ ░ ░ OVEC ONE TEAM ░ ░ ░

ข้อมูลที่มาโดย สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สอศ.

เลขา ยศพล มอบนโยบาย ผู้บริหาร สอศ. ทั่วประเทศ

ขับเคลื่อนตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนโยบาย”การพัฒนาอาชีวศึกษา” ในการประชุม

ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖) โดยมี เรืออากาศโท สมพร ปานดำ 

นายวิทวัต ปัญจมะวัต นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา บรรยายพิเศษ โดยมีคณะผู้บริหารของหน่วยงานส่วนกลาง ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและ

ภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม 

ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

#เรียนดีมีความสุข

#ประชุมผู้บริหารอาชีวะทั่วประเทศ

#8agenda

#8วาระพัฒนาอาชีวะ

#จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน